ಆರಾಧಿಸ್ವ ನಾವು ಆರಾಧಿಸ್ವ

Aaradhisva navu aradhisva

Kannada Christian Song

Writer/Singer

Kannada Christian Song

ಆರಾಧಿಸ್ವ ನಾವು ಆರಾಧಿಸ್ವ

ನಾಥನ ದಯೆಯನ್ನೇ ಧ್ಯಾನಿಸುವ
ಕರಗಳ ಏತ್ತಿ ವಂದಿಸುವ

ಹಾಡುತ್ತ ಕರ್ತನ ಸ್ತುತಿಸುವ
||ಹಲ್ಲೆಲೂಯ||

ಯೇಸುವಿನ್ ರಕ್ತ ನನ್ನ ಪಾಪದಿ ವಿಮೋಚಿಸಿತು
ಯೇಸುವಿನ್ ರಕ್ತ ನನ್ನ ರೋಗವ ನೀಗಿಸಿತು

ತನ್ನ ಕರದಲ್ಲಿಯೇ ನನ್ನ ರೂಪಿಸಿದ
ನನಗೆಂದಿಗೂ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ
||ಹಲ್ಲೆಲೂಯ||

ಆತ್ಮನ ಫಲಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿಸಿದಿ
ಪ್ರೇಮದಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಾಧಿಸೋ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ

ಆ ಆತ್ಮನದಿ ಅಲ್ಲೇ ನಿತ್ಯ ನವ್ಯವಾಗಲು
ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ

||ಹಲ್ಲೆಲೂಯ||

Aradhisva We are Aradhisva

Meditate on Nath's kindness
Raise your hands and salute

Singing praises to the Lord
||Hallelujah||

The blood of Jesus redeemed me from my sins
The blood of Jesus healed my disease

He formed me in his arms
I have no fear
||Hallelujah||

Fill me with the fruits of the Spirit
Premadi gives the power to achieve everything

That Atmanadi is there to become eternal
My full dedication

||Hallelujah||