நீர் ஒருவரே உன்னதர்

Neer Oruvare Unnathar

Johnsam Joyson

Writer/Singer

Johnsam Joyson

நீர் ஒருவரே உன்னதர்
ஒருவரே பரிசுத்தர்
ஒருவரே ஆராதானைக்குரியவர் - 2
யார் உண்டு உமக்கு நிகராய்
உம்மை போல் யாருமில்லை - 2
- நீர் ஒருவரே

போற்றப்படத்தக்கவர் நீரே
புகழப்படத்தக்கவர் நீரே - 2
பரிசுத்த நாமமுள்ளவரே
பரலோக தேவனே - 2
யார் உண்டு உமக்கு நிகராய்
உம்மை போல் யாருமில்லை - 2
- நீர் ஒருவரே

மகிமையால் நிறைந்தவர் நீரே
வல்லமையில் சிறந்தவர் நீரே - 2
மாறாத என் இயேசுவே
மன்னாதி மன்னரே - 2
யார் உண்டு உமக்கு நிகராய்
உம்மை போல் யாருமில்லை - 2
- நீர் ஒருவரே

சேனைகளின் கர்த்தரும் நீரே
செயல்களில் வல்லவர் நீரே - 2
சாத்தானை தோற்க்கடித்தவரே
சாவை வென்ற தெய்வமே - 2
யார் உண்டு உமக்கு நிகராய்
உம்மை போல் யாருமில்லை - 2
- நீர் ஒருவரே

neer oruvare unnadar
oruvare parisuttar
oruvare aratanikuriyavar
neer oruvare unnadar
oruvare parisuttar
oruvare aratanikuriyavar

yarundu umaku nikarai
ummaipoll yarum illai
yarundu umaku nikarai
ummaipoll yarum illai

neer oruvare unnadar
oruvare parisuttar
oruvare aratanikuriyavar
neer oruvare unnadar
oruvare parisuttar
oruvare aratanikuriyavar

pocoppatttakavar neere
puganppantaeaver neere
pocoppatttakavar neere
puganppantaeaver neere
parisutt nammullvare
paralok devane
parisutt nammullvare
paralok devane

yarundu umaku nikarai
ummaipoll yarum illai
yarundu umaku nikarai
ummaipoll yarum illai

neer oruvare unnadar
oruvare parisuttar
oruvare aratanikuriyavar
neer oruvare unnadar
oruvare parisuttar
oruvare aratanikuriyavar

mahimaiyal niraindhawar neere
vallamil chicindwar neere
mahimaiyal niraindhawar neere
vallamil chicindwar neere
maghat en iyesuway
mannati mannane
maghat en iyesuway
mannati mannane

yarundu umaku nikarai
ummaipoll yarum illai
yarundu umaku nikarai
ummaipoll yarum illai

neer oruvare unnadar
oruvare parisuttar
oruvare aratanikuriyavar
neer oruvare unnadar
oruvare parisuttar
oruvare aratanikuriyavar

senaikalin kartarum neere
seyalkalil vallavar neere
senaikalin kartarum neere
seyalkalil vallavar neere
sattan tongadiddhavare
sawai vendo dhaivame
sattan tongadiddhavare
sawai vendo dhaivame

yarundu umaku nikarai
ummaipoll yarum illai
yarundu umaku nikarai
ummaipoll yarum illai

neer oruvare unnadar
oruvare parisuttar
oruvare aratanikuriyavar
neer oruvare unnadar
oruvare parisuttar
oruvare aratanikuriyavar