அவர் என்னை ஒரு போதும்

Avar Ennai Oru Pothum

Johnsam Joyson

Writer/Singer

Johnsam Joyson

அவர் என்னை ஒரு போதும் கைவிட மாட்டார்
எந்த நிலையிலும் என்னை தள்ளிட மாட்டார்
உலகமே விட்டாலும்
என்னை விட்டுக் கொடுக்க மாட்டார்
தாய் தந்தை மறந்தாலும்
என்னை மறந்திட மாட்டார்