தேற்றரவாளனே என்னைத் தேடி வந்தீரே

Thaetraravaalanae

Joel Sangeetharaj

Writer/Singer

Joel Sangeetharaj

தேற்றரவாளனே என்னைத் தேடி வந்தீரே
தேற்றரவாளனே என்னைத் தேற்றும் தெய்வமே
நீர் நெருப்பாய் வருவீர்
நீர் காற்றாய் வருவீர்
நீர் அக்கினியாய் வருவீர்
நீர் அன்பாக வருவீர் - (2) - தேற்றரவாளனே

1) காற்றாய் வந்தீரே செங்கடல் பிளந்தீரே
கீழ் காற்றாய் வந்தீரே செங்கடல் பிளந்தீரே
நீர் நெருப்பாய் வருவீர்
நீர் காற்றாய் வருவீர்
நீர் அக்கினியாய் வருவீர்
நீர் அன்பாக வருவீர் - (2) - தேற்றரவாளனே

2) அன்பாய் வந்தீரே என்னை அணைத்துக் கொண்டீரே
உம் கரத்தை நீட்டியே என்னை சேர்த்துக் கொண்டீரே
நீர் நெருப்பாய் வருவீர்
நீர் காற்றாய் வருவீர்
நீர் அக்கினியாய் வருவீர்
நீர் அன்பாக வருவீர் - (2) - தேற்றரவாளனே

3) பரிசுத்தரே பரிசுத்தரே நீர் வாருமே
பரிசுத்தரே பரிசுத்தரே நீர் வாருமே
நீர் வாருமே - (2)
நீர் நெருப்பாய் வருவீர்
நீர் காற்றாய் வருவீர்
நீர் அக்கினியாய் வருவீர்
நீர் அன்பாக வருவீர் - (2) - தேற்றரவாளனே

This song is all about the Holy Spirit. He is worthy of being praised for all the ways through which he has reached us to give us the salvation, hope, life and a new beginning. He came searching for us, who were lost in this world of sin, hopelessness, disease, darkness and death.

The Holy Spirit is fire, a gentle breeze, everlasting love and eternal life.