நீர் வாழ்கவே இயேசுவே

Neer Valgavae

Gersson Edinbaro

Writer/Singer

Gersson Edinbaro

நீர் வாழ்கவே இயேசுவே
உம் வல்ல நாமம் வாழ்கவே x 2

அல்லேலூயா இயேசுவே
அல்லேலூயா இயேசுவே x 3
Verse 1

நீர் பரிசுத்தர் இயேசுவே
பரிசுத்தமானவர் x 2

அல்லேலூயா இயேசுவே
அல்லேலூயா இயேசுவே x 3
Verse 2

நீர் அற்புதர் இயேசுவே
அற்புதங்கள் செய்பவர் x 2

அல்லேலூயா இயேசுவே
அல்லேலூயா இயேசுவே x 3
Verse 3

என்னை மீட்டிரே இயேசுவே
உம் செந்த இரத்தம் சிந்தியே x 2

அல்லேலூயா இயேசுவே
அல்லேலூயா இயேசுவே x 3