கிருபை மேலானதே உம் கிருபை மேலானதே

Kirubai Melanathae

Gersson Edinbaro

Writer/Singer

Gersson Edinbaro

கிருபை மேலானதே உம் கிருபை மேலானதே
கிருபை மேலானதே உம் கிருபை மேலானதே x 2
Verse 1

ஜீவனைப் பார்க்கிலும் உம் கிருபை மேலானதே
இவ்வாழ்க்கையைப் பார்க்கிலும் உம் கிருபை மேலானதே

கிருபை மேலானதே உம் கிருபை மேலானதே
கிருபை மேலானதே உம் கிருபை மேலானதே x 2
Verse 2

போக்கிலும் வரத்திலும் என்னைக் காத்தது கிருபையே
கால்கள் இடறாமல் என்னைக் காத்ததும் கிருபையே x 2
Verse 3

பெலவீன நேரங்களில் உம் கிருபை என் பெலனானதே
சோர்வுற்ற வேளைகளில் உம் கிருபை எனைத் தாங்கிற்றே x 2
Verse 4

கஷ்டத்தின் நேரங்களில் உம் கிருபை எனைக் காத்ததே
கண்ணீரின் மத்தியிலும் உம் கிருபை எனைத் தேற்றுதே

கிருபை மேலானதே உம் கிருபை மேலானதே
கிருபை மேலானதே உம் கிருபை மேலானதே x 2