விடுதலை விடுதலை

Viduthalai Viduthalai

Fr S J Berchmans

Writer/Singer

Fr S J Berchmans

விடுதலை விடுதலை
விடுதலை எனக்கு
விடுதலை விடுதலை விடுதலை

நோயிலிருந்து விடுதலை
பேயிலிருந்து விடுதலை - உனக்கு

பாவத்திலிருந்து விடுதலை
சாபத்திலிருந்து விடுதலை - நமக்கு

ஆவியினால் விடுதலை
இரத்தத்தினால் விடுதலை எப்போதும்

வார்த்தையினால் விடுதலை
துதியினாலே விடுதலை - எப்போதும்

கவலையிலிருந்து விடுதலை
கண்ணீரிலிருந்து விடுதலை உனக்கு