வேண்டாம் வேண்டாம் பயப்பட

Vendaam Vendaam Bayapada

Fr S J Berchmans

Writer/Singer

Fr S J Berchmans

வேண்டாம் வேண்டாம் வேண்டாம்
பயப்பட வேண்டாம்
வேண்டாம் வேண்டாம் வேண்டாம்
கலங்கிட வேண்டாம் – 2

1. கர்த்தர் தாமே முன் செல்கிறார்
உன்னோடே கூட இருப்பார் – 2
உன்னை விட்டு விலகுவதில்லை
உன்னை கைவிடுவதில்லை – 2

பெலன் கொண்டு திடமாயிரு
வீரு கொண்டு துணிந்து நில்
நீ செல்லும் இடமெல்லாம்
கர்த்தர் கூட வருகிறார் – வேண்டாம்

2. எதிர்த்து நிற்க எவராலுமே
முடியாது முடியாது – 2
மோசேயோடு இருந்தது போல
நம் தகப்பன் நமக்குள்ளே – 2

3. கால் மிதிக்கும் இடமெல்லாம்
கர்த்தருக்கே சொந்தமாகும் – 2
காஷ்மீர் முதல் குமரி வரை
கல்வாரி கொடி பறக்கும் – 2