உம்மை உயர்த்தி

Ummai Uyarthi Uyarthi

Fr S J Berchmans

Writer/Singer

Fr S J Berchmans

உம்மை உயர்த்தி உயர்த்தி
உள்ளம்மனிழுதையா
உம்மை நோக்கிப்பார்த்து
இதயம் துள்ளுதையா

1. கரம் பிடித்து நடத்துகிறீர்
காலமெல்லாம் சுமக்கின்றீர்
நன்றி நன்றி (4) – உம்மை

2. கண்ணீரெல்லாம் துடைக்கின்றீர்
காயமெல்லாம் ஆற்றுகிறிர்;

3. நல்லவரே வல்லவரே
காண்பவரே காப்பவரே

4. இருப்பவரே இருந்தவரே
இனிமேலும் வருபவரே

5. வலுவூட்டும் திரு உணவே
வாழவைக்கும் நல்மருந்தே

6. சகாயரே தயாபரரே
சிருஷ்டிகரே சிநேகிதரே

7. வருடங்களை நன்மைகளினால்
முடிசூட்டி மகிழ்பவரே

Ummai Uyarthi Uyarthi
ummai uyarththi uyarththi
ullammaniluthaiyaa
ummai Nnokkippaarththu
ithayam thulluthaiyaa

1. karam pitiththu nadaththukireer
kaalamellaam sumakkinteer
nanti nanti (4) - ummai

2. kannnneerellaam thutaikkinteer
kaayamellaam aattukirir;

3. nallavarae vallavarae
kaannpavarae kaappavarae

4. iruppavarae irunthavarae
inimaelum varupavarae

5. valuvoottum thiru unavae
vaalavaikkum nalmarunthae

6. sakaayarae thayaapararae
sirushtikarae sinaekitharae

7. varudangalai nanmaikalinaal
mutisootti makilpavarae