இராஜா உம் மாளிகையில்

Raja Um Maligaiyil

Fr S J Berchmans

Writer/Singer

Fr S J Berchmans

இராஜா உம் மாளிகையில்
இராப்பகலாய் அமர்ந்திருப்பேன்-இயேச
துதித்து மகிழ்ந்திருப்பேன்
துயரம் மறந்திருப்பேன் – உம்மை
ஆராதனை ஆராதனை
அப்பா அப்பா உங்களுக்குத்தான்

1. என் பெலனே என்கோட்டையே
ஆராதனை உமக்கே
மறைவிடமே என் உறைவிடமே
ஆராதனை உமக்கே

2. எங்கும் நிறைந்த யேகோவா ஏலோஹிம்
ஆராதனை உமக்கே
எங்கள் நீதியே யேகோவா ஸிட்கேனு
ஆராதனை உமக்கே

3. பரிசுத்தமாக்கும் யேகோவா மெக்காதீஸ்
ஆராதனை உமக்கே
உருவாக்கும் தெய்வம் யேகோவா ஓசேனு
ஆராதனை உமக்கே

4. உன்னதரே உயர்ந்தவரே
ஆராதனை உமக்கே
பரிகாரியே பலியானீரே
ஆராதனை உமக்கே

5. சீர்படுத்தும் சிருஷ்டிகரே
ஆராதனை உமக்கே
ஸ்திரப்படுத்தும் துணையாளரே
ஆராதனை உமக்கே

6. தாழ்மையிலே நினைத்தவரே
ஆராதனை உமக்கே
ஏழ்மையை மாற்றினீரே
ஆராதனை உமக்கே

Raja Um Maligaiyil
iraajaa um maalikaiyil
iraappakalaay amarnthiruppaen-iyaesa
thuthiththu makilnthiruppaen
thuyaram maranthiruppaen - ummai
aaraathanai aaraathanai
appaa appaa ungalukkuththaan

1. en pelanae enkottaைyae
aaraathanai umakkae
maraividamae en uraividamae
aaraathanai umakkae

2. engum niraintha yaekovaa aelohim
aaraathanai umakkae
engal neethiyae yaekovaa sitkaenu
aaraathanai umakkae

3. parisuththamaakkum yaekovaa mekkaathees
aaraathanai umakkae
uruvaakkum theyvam yaekovaa osenu
aaraathanai umakkae

4. unnatharae uyarnthavarae
aaraathanai umakkae
parikaariyae paliyaaneerae
aaraathanai umakkae

5. seerpaduththum sirushtikarae
aaraathanai umakkae
sthirappaduththum thunnaiyaalarae
aaraathanai umakkae

6. thaalmaiyilae ninaiththavarae
aaraathanai umakkae
aelmaiyai maattineerae
aaraathanai umakkae