பெலனே ஆயனே உம்மையே

Belane Aayane Ummaiye

Fr S J Berchmans

Writer/Singer

Fr S J Berchmans

பெலனே ஆயனே
உம்மையே நம்பினேன்
உதவி செய்தீரே - என்

இதயம் மகிழ்ச்சியால்
களிகூர்கின்றதே -என்
இன்னிசைப் பாடியே
நன்றி கூருவேன்

ஆசீர்வதியுமே
பாரத தேசத்தை
விடுதலை தர வேண்டும்
உமது ஜனத்திற்கு

நல்மேய்ப்பர் நீர்தானே
நடத்தும் உம் பாதையில்
சுமந்து காத்திடும்
சுகம் தரும் தெய்வமே