చిందింది రక్తం ఆ సిలువ పైన

Chindindi Raktham

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

చిందింది రక్తం ఆ సిలువ పైన
కారింది రుధిరం కలువరిలోన (2)
కరుణ చూప లేదే కసాయి మనుష్యులు
కనికరించలేదే మానవ లోకం (2) ||చిందింది||

ఏదేనులో పుట్టిన ఆ పాపము
శాపముగా మారి మరణ పాత్రుని చేసె (2)
ఆ మరణమును తొలగించుటకు
మరణ పాత్రను చేబూనావా (2)
నా మరణమును తప్పించినావా ||కరుణ||

చేసింది లోకం ఘోరమైన పాపం
మోపింది నేరం నీ భుజము పైనా (2)
యెరుషలేములో పారిన నీ రక్తము
ఈ లోక విమోచన క్రయధనము (2)
ఈ లోక విమోచన క్రయధనము ||కరుణ||

నువ్వు చేసిన త్యాగం మరువలేని యాగం
మరణపు ముల్లును విరిచిన దేవుడా (2)
జీవకిరీటము నిచ్చుటకై
ముళ్ళ కిరీటము ధరించితివా (2)
నాకు నిత్య జీవమిచ్చితివా ||కరుణ||

Chindindi Raktham Aa Siluva Paina
Kaarindi Rudhiram Kaluvarilona (2)
Karuna Choopalede Kasaayi Manushyulu
Kanikarinchalede Maanava Lokam (2) ||Chindindi||

Aedenulo Puttina Aa Paapamu
Shaapamugaa Maari Marana Paathruni Chese (2)
Aa Maranamunu Tholaginchutaku
Marana Paathranu Cheboonaavaa (2)
Naa Maranamunu Thappinchinaavaa ||Karuna||

Chesindi Lokam Ghoramaina Paapam
Mopindi Neram Nee Bhujamu Paina (2)
Yerushalemulo Paarina Nee Rakthamu
Ee Loka Vimochana Kraya Dhanamu (2)
Ee Loka Vimochana Kraya Dhanamu ||Karuna||

Nuvvu Chesina Thyaagam Maruvaleni Yaagam
Maranapu Mullunu Virichina Devudaa (2)
Jeeva Kireetamu Nichchutakai
Mulla Koreetamu Dharinchithivaa (2)
Naaku Nithya Jeevamichchithivaa ||Karunaa||